ANBI

Wilt u bijdragen aan de literaire doelstellingen van SKUT? Dat kan via een gift.

Stichting SKUT ambieert een culturele ANBI-status. Dit betekent dat de stichting als goed doel is vrijgesteld van betaling van schenk- en erfbelasting. U kunt de stichting toekomstig steunen  middels kleinere en grotere schenkingen, legaten en nalatenschappen.

Wilt u ons ondersteunen? Neem dan contact op met stichting SKUT: stichting@tijdschriftskut.nl

Stichting SKUT is de stichting achter tijdschrift SKUT en ondersteunt tijdschrift SKUT in het mogelijk maken van haar doelen en missie.

Actueel beleidsplan

Het beleidsplan 2024-2027 zal hier worden gepubliceerd bij het verschijnen ervan.

Missie

SKUT is een digitaal platform voor literatuur, kritiek en dialoog dat ernaar streeft, door  experimentele vernieuwing en kritisch engagement, bij te dragen aan een leefbare en levendige literaire cultuur.

Doelstellingen

Stichting SKUT streeft naar de bevordering en innovatie van de Nederlandse literaire cultuur binnen het kader van het (digitale) literaire tijdschrift. De doelstelling is opgebouwd uit drie onderdelen:

  1. het brengen van experimentele vernieuwing in de Nederlandstalige literaire cultuur.
  2. het aanwakkeren van een geëngageerde houding van de literaire cultuur tegenover de bredere en werkelijke samenleving waarin zij actief is.
  3. de activering van ontwikkelend talent en ongevestigde schrijvers; het streven naar een toegankelijke schrijfcultuur waarin participatie centraal staat.

Verkort beleidsplan

De eerste beleidsperiode van Stichting SKUT, 2024-2027,  staat in het teken van een professionaliseringsslag van het sinds 2015 bestaande tijdschrift SKUT. We werken aan de ontwikkeling van een professionele redactie en een grotere publicatie-activiteit, ondersteund door nieuwe processen zoals bestuurlijke besluitvorming en fondsenwerving. Inkomsten uit fondsenwerving en donaties zullen ons in staat stellen ambitieuzere projecten te financieren en meer aandacht te besteden aan redactioneel werk.

Het is belangrijk dat SKUT een maatschappelijk aanvaardbaar beloningsbeleid creëert voor de gewerkte uren van de redactie, zodat we van een onbetaalde vrijwilligersorganisatie naar een organisatie met enige vergoeding voor vrijwilligers kunnen groeien. Inhoudelijk zetten we de bestaande traditie van SKUT voort, en zoeken we naar mogelijkheden om het aantal publicaties gestaag te laten groeien.

De stichting beoogt daarbij niet het maken van winst, en ten minste 90% van de activiteiten wordt uitgevoerd in het kader van het algemeen-cultureel belang. Dit blijkt ook uit haar feitelijke omstandigheden: de stichting laat de opbrengsten van haar vermogen ten goede komen van de doelstellingen en een batig saldo moet worden besteed conform deze doelstellingen. Het vermogen wordt beheerd door een gezamenlijk bevoegd bestuur van ten minste drie leden.

Activiteiten

SKUT publiceert sinds 2015 een online/digitaal literair tijdschrift met enkele publicaties per maand.

De gehele organisatie drijft momenteel op de kracht van vrijwilligers. De verschillende functies binnen het tijdschrift worden uitgevoerd door een groep redacteur-directeuren als vrijwilligers. SKUT ontvangt donatiegelden van donateurs en krijgt voor de periode 2024-2026 een bijdrage van het Cultuurfonds van 30.000,- EUR voor het project Utopia Marginalia.

Jaarrekening 

SKUT bestaat sinds 2024 en heeft daarom nog geen actuele jaarrekening over het vorige boekjaar.

ANBI-standaardformulier 

Het ANBI-standaardformulier waar onze stichting volgens de publicatieplicht van de Belastingdienst aan moet voldoen zullen wij hier beschikbaar stellen zodra we de ANBI-status hebben verkregen.

Bijdragen

Uw bijdrage komt ten goede aan SKUT en de gehele sfeer van het Nederlandse literaire tijdschrift. Deze bijdrage zorgt ervoor dat talentvolle schrijvers een vergoeding kunnen ontvangen voor hun werk binnen een niet-commerciële ruimte, en zich daarin kunnen ontwikkelen. Wilt u ons ondersteunen? Neem dan contact op met stichting SKUT: stichting@tijdschriftskut.nl

IBAN-rekeningnummer: [in aanvraag]

BIC:  [in aanvraag]

Informatie over de Geefwet

Dankzij de Geefwet die sinds  1 januari 2012 van kracht is, kunt u 125% van uw gift aftrekken van de aangifte inkomstenbelasting. Bij een donatie van € 100 bedraagt uw aftrek daarom € 125. Als u in het 40,85%-tarief valt, kost de gift van € 100 u dus netto € 49. Bij 51,95% is dat netto slechts € 35. Er geldt een plafond van € 1250.

Bij een eenmalige schenking geldt een drempel van 1% van uw drempelinkomen en een maximum van 10%. Bij een periodieke schenking geldt deze drempel niet. Doneert u voor minimaal vijf jaar, dan is deze donatie altijd volledig aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Daarvoor gebruikt u dit formulier van de belastingdienst, dat u in tweevoud invult en toestuurt aan Stichting SKUT Ploegstraat 51, 4835AG, Breda. U krijgt een ondertekend exemplaar terug voor uw administratie. Alles over de geefwet staat hier op de website van de belastingdienst.

ANBI-informatie

KvK-nummer: 93226233
Fiscaal Nummer RSIN: 866319049
Rechtsvorm: Stichting

Statutaire naam: Stichting SKUT
Statutaire zetel: Gemeente Leiden
E-mail: stichting@tijdschriftskut.nl
Internetadres: www.tijdschriftskut.nl
Postadres: op aanvraag beschikbaar

SBI-code: 9003 – Schrijven en overige scheppende kunst
Activiteiten: Producent en opdrachtgever van een digitaal literair
tijdschrift voor talentvolle en ook jonge schrijvers.

Datum eerste inschrijving handelsregister: 12-03-2024
Datum akte van oprichting: 11-03-2024

De organisatie van stichting SKUT is opgesteld volgens de richtlijnen van het bestuur-directiemodel, zoals vormgegeven in de actueel geldende Governance Code Cultuur 2019.

Bestuursleden

Voorzitter: dhr. Tommy van Avermaete (gezamenlijk bevoegd)
Penningmeester: dhr. Tinne Zandstra (gezamenlijk bevoegd)
Secretaris: mevr. Sophie van den Bergh (gezamenlijk bevoegd)
Algemeen bestuurslid: mevr. Nike van Helden (gezamenlijk bevoegd)
Algemeen bestuurslid: dhr. Bram Ieven (gezamenlijk bevoegd)

Directie

Dhr. Yi Fong Au, directeur en redactielid
Dhr. Leon Kleinveld, directeur en redactielid
Dhr. Benjamin Schoonenberg, directeur en redactielid
Dhr. Pablo Kattenberg, directeur en redactielid
Mevr. Youna Mulock Houwer, directeur en redactielid
Mevr. Lies Kelder, directeur en redactielid

Beloningsbeleid

Leden van het bestuur hebben geen recht op vacatiegeld ter zake van hun werkzaamheden voor de stichting. Een bestuurslid heeft geen recht op een beloning voor diens werkzaamheden. Leden van het bestuur kunnen recht hebben op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten. De omschreven vergoedingen worden in de jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Het beloningsbeleid van SKUT is erop gericht haar medewerkers in de toekomst te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling. Hier kunnen we nu nog niet aan voldoen. De directie werkt momenteel als vrijwillige basis. De ambitie is om hen een vrijwilligersvergoeding te kunnen betalen.

Financiële verslagen

Het financiële verslag van 2024 zal actueel worden gemaakt bij het verschijnen ervan.

Wilt u meer informatie over Stichting SKUT, of mocht u willen doneren of een legaat nalaten? Stuur dan een mail naar: stichting@tijdschriftskut.nl